การนำเสนอในรูปแผนภูมิแท่ง หรือ กราฟแท่ง

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิวงกลม

 

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Histogram

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Waterfall

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Doughnut

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Nolan

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Nyquist

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิใยแมงมุม

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Bode Plot

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Box Plot

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิฟองสบู่

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Dalitz Plot

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Gantt Chart

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Kagi Chart

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Lift Chart

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิแบบเส้น

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Nichol

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Candle Stick

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Open-High-Low-Close Chart

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Phase Diagram

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Ternary Plot

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Polar Area Diagram

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Scatter Plot

 การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Sparkline

การนำเสนอในรูปแผนภูมิ Area Graph

 

การนำเสนอในรูปแผนภูมิรูปภาพ